EL EN / DE / HU / LT 

Καλώς ήρθατε στο EYSAD, ένα έργο για την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα για νέους και εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας!

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η βιωσιμότητα και η ψηφιοποίηση είναι δύο κεντρικά θέματα που συγκινούν τις νέες γενιές σε πολλά έθνη. Τα θέματα αυτά αλλάζουν και καθορίζουν τον μελλοντικό τρόπο ζωής των ανθρώπων. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, είναι απαραίτητο να εμπλακούμε ως κοινωνία στο σύνολό της και από διαφορετικά επίπεδα. Ιδιαίτερα οι νέοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το συνολικό δυναμικό τους. Η υποστήριξή τους για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής στις συνεχώς ψηφιοποιημένες κοινωνίες. Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προωθούν προσωπικές ικανότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η προσανατολισμένη στη λύση δράση σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, ο στοχαστικός τρόπος με τα ψηφιακά μέσα είναι απαραίτητος, καθώς αυτά αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την κοινωνική συμμετοχή.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται η EYSAD (Europeran Youth for Sustainability and Digitalization). Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν καινοτόμες μαθησιακές και διδακτικές προτάσεις για την εργασία των νέων που υποστηρίζουν την αναστοχαστική εξέταση της αειφορίας με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων. Το έργο απευθύνεται σε νέους καθώς και σε εργαζόμενους και ηγέτες στον τομέα της νεολαίας και ακολουθεί μια συμμετοχική προσέγγιση που υποστηρίζεται και από τις δύο ομάδες-στόχους.

 

ΣΤΟΧΟΙ

 • Ευαισθητοποίηση για τις προκλήσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος με αναφορά στην προσωπική και συλλογική συμπεριφορά
 • Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (17 SDGs), καθώς και τις παγκόσμιες διασυνδέσεις τους
 • Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με την “Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη” (ΕΑΑ)
 • Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της χρήσης και της περαιτέρω ανάπτυξης των ψηφιακών μέσων
 • Προώθηση της μετεκπαίδευσης εξειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα της εργασίας με τη νεολαία και/ή της εκπαίδευσης
 • Υποστήριξη των νέων και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής για τη βιώσιμη ανάπτυξη

 

ΥΛΙΚΌ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΉΣΗ

 1. Ένα περιβάλλον 360°Phototour χρησιμεύει ως διαδραστικό μέσο μάθησης και διδασκαλίας τόσο για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας όσο και για τους νέους. Οι τοπικές προκλήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος στις ευρωπαϊκές χώρες καθώς και οι προσεγγίσεις λύσεων παρουσιάζονται αφηγηματικά μέσω οπτικών μέσων.
 2. Μια ιδέα για μια εκπαίδευση του εκπαιδευτή που περιλαμβάνει υλικό OER χρησιμεύει για να προσφέρει μελλοντική περαιτέρω κατάρτιση για τους εργαζόμενους και τους ηγέτες της νεολαίας, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν ανεξάρτητα 360° φωτοπεριηγήσεις με νέους.
 3. Ένας οδηγός προσφέρει γνώσεις σχετικά με την ενσωμάτωση της αειφορίας μέσω ψηφιακών μέσων στην εργασία με τους νέους καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών από το έργο EYSAD.

ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΈΡΓΟ:

✔ Ψηφιακή κατανόηση

✔ Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

✔ Διαχείριση έργου

✔ Αφήγηση ιστοριών (Narrative storytelling)

✔ Συγγραφή σεναρίων

✔ Λήψη εικόνων 360°

✔ Λήψη εικόνων και βίντεο 2D

✔ Έρευνα ειδικών θεμάτων

✔ Παρουσίαση θεμάτων και αποτελεσμάτων

✔ Συνεργασία και ομαδική εργασία

Πνευματικό αποτέλεσμα 1:
Η περιβαλλοντική περιήγηση με φωτογραφίες 360°

Η φωτογραφική περιήγηση που παρουσιάζεται είναι το αποτέλεσμα των εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου του έργου με εκπαιδευτές νέων και νέους από τη Λιθουανία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία. Χρησιμεύει ως παράδειγμα του τι είναι δυνατό να γίνει με τα επιλεγμένα εργαλεία και το επεξεργασμένο υλικό (Διανοητικό αποτέλεσμα 1 & 2).

Ο στόχος εδώ είναι οι νέοι να ερευνούν περιβαλλοντικά ζητήματα και να δημιουργούν σενάρια ψηφιακά μέσω της ψηφιακής προσέγγισης. Η φωτογραφική περιήγηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης για την εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Click on the button to load the content from www.theasys.io.

Load content

Πνευματικό αποτέλεσμα 2:
Το εγχειρίδιο οδηγιών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Ο οδηγός βασίζεται στην αρχή της προσέγγισης “εκπαιδεύστε τον εκπαιδευτή” και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να εκπαιδεύσουν τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη νεολαία και να μεταδώσουν τεχνικές γνώσεις καθώς και διδακτικές και μεθοδολογικές δεξιότητες για την ανεξάρτητη υλοποίηση μιας περιβαλλοντικής φωτογραφικής ξενάγησης 360° με νέους ανθρώπους.

Συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις με συμβουλές και ιδέες για πρακτικές ασκήσεις.

Ο οδηγός περιέχει:

 • Πρακτικές ερωτήσεις για τον καθορισμό της ομάδας-στόχου και του περιεχομένου
 • Συμβουλές για τα κίνητρα, την ανατροφοδότηση και τις συγκρούσεις
 • Εισαγωγή στην αφήγηση ιστοριών
 • Εισαγωγή στις τεχνικές γνώσεις
 • Συμβουλές και κόλπα για μια πρακτική εφαρμογή με νέους

Πνευματικό αποτέλεσμα 3:
Εγχειρίδιο “Ενίσχυση της βιωσιμότητας μέσω των ψηφιακών μέσων στην εργασία με νέους”

Το εγχειρίδιο είναι ένα πρακτικό συμπλήρωμα της φωτογραφικής περιήγησης 360°. Το εγχειρίδιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και προσφέρει τεχνικό υπόβαθρο και πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορεί να ενσωματωθεί περισσότερο η αειφορία στην εργασία με τους νέους με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων.

Επιπλέον, παρέχει διδακτικές και μεθοδολογικές γνώσεις και περιέχει λεπτομερή παραδείγματα εφαρμογής και συμβουλές για την εμβάθυνση των θεμάτων.

 

Το εγχειρίδιο περιέχει:

 • Εισαγωγή στη βιωσιμότητα και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)
 • Εισαγωγή στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ)
 • Παραδείγματα εφαρμογής ενός ψηφιακού έργου 360° με νέους ανθρώπους
 • Πρακτικές δραστηριότητες για την υλοποίηση του έργου

Active Youth

Η Active Youth είναι ένας οργανισμός με έδρα τη Λιθουανία για το σκοπό που ενώνει νέους ηγέτες, στοχαστές και πράττοντες, αυτούς που αναζητούν την αλλαγή και αυτούς που την πραγματοποιούν. Το όραμά τους είναι να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους νέους και βιώσιμο θετικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον πλανήτη μας, την υγεία, τους ευάλωτους ανθρώπους και τη διαδικτυακή κοινότητα.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για το Active Youth: https://activeyouth.lt/?lang=en

 

Youth Bridges Budapest

Το Youth Bridges Budapest είναι ένα ουγγρικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα νεολαίας που ιδρύθηκε το 2019. Υποστηρίζει το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και είναι διαπιστευμένος οργανισμός. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους νέους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Οι νέοι πρέπει να υποστηρίζονται στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής τους, ώστε να οικοδομήσουν ένα επιτυχημένο μέλλον και να γίνουν ενεργοί πολίτες, συμβάλλοντας στην κοινωνική ανάπτυξη.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για τις Γέφυρες Νεολαίας της Βουδαπέστης: https://www.youthbridgesbudapest.org/

 

Vernian RTI

Η Vernian RTI είναι μια κυπριακή μικρομεσαία επιχείρηση με περιφερειακή και ευρωπαϊκή εστίαση. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων όλων των τομέων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), της ψηφιοποίησης, της πληροφορικής και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Η Vernian δραστηριοποιείται επίσης στην ανάπτυξη και παροχή επαγγελματικής κατάρτισης. Αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σημερινό σύνθετο και ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον και πιστεύει ότι με την ενσωμάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη στρατηγική και τις δραστηριότητές τους, οι οργανισμοί όλων των μεγεθών μπορούν να αυξήσουν την ικανότητά τους να καινοτομούν, να βελτιστοποιήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και την πρόταση αξίας τους, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να επιτύχουν βιωσιμότητα. Οι βιώσιμοι οργανισμοί οδηγούν σε βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για την Vernian RTI: http://vernian.eu/

 

Stiftung Bildung

Το Stiftung Bildung (Ίδρυμα Εκπαίδευσης) είναι ένας οργανισμός που χρηματοδοτείται από δωρεές με εμπειρία στην υλοποίηση έργων στον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων και ασκεί πιέσεις για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Η ομάδα του Stiftung Bildung αποτελείται από εθελοντές και εργαζόμενους και εργάζεται σε όλη τη Γερμανία για την αύξηση και τον επαγγελματισμό της εθελοντικής εργασίας στην εκπαίδευση και την προώθηση της εκπαιδευτικής ισότητας, της συμμετοχής και της διαφορετικότητας. Από το 2017 η Stiftung Bildung υπερασπίζεται με επιτυχία τις προοπτικές των νέων στο εθνικό σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη (BNE).

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για το Stiftung Bildung: https://www.stiftungbildung.org/

 

Studio2B

Το Studio2B είναι μια κοινωνική επιχείρηση με έδρα το Βερολίνο. Το Studio2B αναπτύσσει καινοτόμες ιδέες και μεθόδους για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική κατάρτιση από το 2012 με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των νέων και των ενηλίκων και την προετοιμασία τους για την είσοδο ή την επανείσοδο στο εργατικό δυναμικό και την υποστήριξή τους στην περαιτέρω εκπαίδευσή τους. Το Studio2B συνδυάζει μορφές παρουσίας προσανατολισμένες στις ομάδες-στόχους με ψηφιακές μεθόδους μάθησης και μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, εικονικές επισκέψεις σε εταιρείες σε πολυάριθμα επαγγελματικά προφίλ και προγράμματα διπλής μελέτης με τη χρήση βίντεο 360° και εικονικής πραγματικότητας (VR), καθώς και διαδραστική και πολυτροπική εκπαίδευση με βίντεο 360°-.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για το Studio2B: https://www.studio2b.de/

 

Marketing Gate

Η Marketing Gate είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βόρεια Μακεδονία. Η Marketing Gate συμμετείχε στο έργο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για το Marketing Gate: http://marketinggate.org/

Επικοινωνία

Lara Kemnitz
lara.kemnitz@studio2b.de

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.